Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

(1) Bu madde başlığı “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ” iken, 7/9/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Kararın 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)
MADDE 18 –

(1) Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi
düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi
indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt
bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

a) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi
veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı
olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

(2) Bu madde kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede
geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan
yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(3) (Ek: RG-5/10/2016-29848) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili
sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar,
İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde
4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde
ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında
düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde
1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

(4) (Ek: RG-22/2/2017-29987) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5
inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi
bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları
kapsamındaki yatırımlar, tabii olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan
desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.(2)